Hướng Dẫn Xây Dựng Cài Đặt Serve Chạy Code Laravel

Để cài đặt một máy chủ mới với các thành phần MySQL, PHP, Nginx, Laravel, phpMyAdmin và Memcache, bạn có thể làm theo các bước dưới đây. Hướng dẫn này sẽ sử dụng hệ điều hành Ubuntu.

Bước 1: Cập nhật hệ thống

sudo apt update
sudo apt upgrade -y

Bước 2: Cài đặt Nginx

sudo apt install nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx

Bước 3: Cài đặt MySQL

sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

Bước 4: Cấu hình bảo mật MySQL

sudo mysql_secure_installation

Thực hiện theo các hướng dẫn để thiết lập mật khẩu root và bảo mật MySQL.

Bước 5: Cài đặt PHP

Cài đặt PHP và các module cần thiết:

sudo apt install php-fpm php-mysql php-cli php-curl php-mbstring php-xml php-zip -y

Bước 6: Cấu hình PHP với Nginx

Mở file cấu hình Nginx:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Thêm hoặc chỉnh sửa các dòng sau trong phần server block:

server {
listen 80;
server_name your_domain.com;
root /var/www/html;
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # Đảm bảo phiên bản PHP là đúng
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

Lưu file và thoát, sau đó khởi động lại Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Bước 7: Cài đặt Composer

Composer là trình quản lý các gói PHP:

sudo apt install curl -y
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bước 8: Cài đặt Laravel

Di chuyển đến thư mục web root và tạo một project Laravel mới:

cd /var/www/html
sudo composer create-project --prefer-dist laravel/laravel project-name
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/project-name
sudo chmod -R 775 /var/www/html/project-name/storage /var/www/html/project-name/bootstrap/cache

Chỉnh sửa file cấu hình Nginx để trỏ đến thư mục Laravel:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Thay đổi root /var/www/html; thành root /var/www/html/project-name/public;

Khởi động lại Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Bước 9: Cài đặt phpMyAdmin

sudo apt install phpmyadmin -y

Chọn nginx khi được hỏi và cấu hình phpMyAdmin với MySQL.

Thêm cấu hình phpMyAdmin vào Nginx:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Thêm dòng sau trong phần server block:

location /phpmyadmin {
root /usr/share/;
index index.php index.html index.htm;
location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {
try_files $uri =404;
root /usr/share/;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock; # Đảm bảo phiên bản PHP là đúng
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
}
}

Khởi động lại Nginx:

sudo systemctl restart nginx

Bước 10: Cài đặt Memcache

sudo apt install memcached -y
sudo apt install php-memcached -y
sudo systemctl start memcached
sudo systemctl enable memcached
sudo systemctl restart php7.4-fpm # Đảm bảo phiên bản PHP là đúng

Kiểm tra hoạt động

Kiểm tra hoạt động của từng thành phần:

  • Truy cập http://your_domain.com để kiểm tra Laravel.
  • Truy cập http://your_domain.com/phpmyadmin để kiểm tra phpMyAdmin.
  • Kiểm tra Nginx, MySQL, PHP và Memcached bằng các lệnh tương ứng hoặc qua giao diện web.

Chúc bạn thành công trong việc cài đặt máy chủ mới!

chuyenWEB.com